1.    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
- Thiên Khuê thu thập thông tin khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện
thoại với mục đích
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin khách hàng sẽ giúp Thiên Khuê đánh giá tính hiệu quả hơn trong việc  đáp ứngyêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ)
+ Để xử lý các giao dịch, hỗ trợ đổi hàng và bảo hành trong trường hợp mất hóa đơn 
+ Địa chỉ email Khách hàng cung cấp để danh cho việc xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho Khách hàng thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng mà Khách Hàng đã đặt
2.    Phạm vi sử dụng thông tin
Thiên Khuê sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.
3.    Thời gian lưu trữ thông tin
Thiên Khuê lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn
đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin
địa chỉ..v.v... Thời gian lưu trữ là mãi mãi nếu không có sự yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng
4.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Thiên Khuê lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không
yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.
Thiên Khuê –  Hệ thống khăn choàng cổ, mũ , phụ kiện thời trang.

Địa chỉ: 1030- Đông Đô- Nghĩa Đô, Hoàng Quôc Việt, Cầu giấy, HÀ NỘI 
Mail : cskh@thienkhuegroup.vn
5.    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có quyền yêu cầu Thiên Khuê thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc
hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
Thiên Khuê có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông Khách hàng khi có yêu
cầu hoặc cung cấp cho Khách hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá
nhân của mình.
6.    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất
kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
- Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền
truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.